Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 18 sierpnia 2021 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2020/21.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 99 775 907,86 PLN:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 4 758 407,86 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95 017 500 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 PLN na jedną akcję, a wartość drugiej zaliczki to również 0,89 PLN na jedną akcję).

- Kwota pozostała do wypłaty to 1,91 PLN na jedną akcję.

- Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2021 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 roku.