Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Statut spółki Text S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia następujące zmiany: 

- wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Livechat Software S.A. objętymi aktem notarialnym Repertorium A Nr 12392/2011 z dnia 27 września 2011 r., sporządzonym przez notariusza Joannę Deczkowską z kancelarii notarialnej przy ulicy Brackiej 18/5 w Warszawie,

- wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Livechat Software S.A. objętymi aktem notarialnym Repertorium A nr 12380/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. sporządzonym przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak z kancelarii notarialnej przy ul. Powstańców Śląskich 121/207 we Wrocławiu,

- wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Livechat Software S.A. objętymi aktem Repertorium A nr 6515/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku sporządzonym przez notariusza Katarzynę Janicką z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej 66 lok 13.B.01

§ 1. Firma

 1. Spółka będzie działać pod firmą: TEXT Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: TEXT S.A.
 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2. Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: LIVECHAT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120715.

§ 3. Siedziba

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

§ 4. Obszar działania

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Przedmiot działalności Spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

  1. 26.20.Z -- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  2. 43.21.Z -- Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  3. 47.41.Z -- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  4. 47.42.Z -- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  5. 47.59.Z -- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  6. 58.19.Z. -- Pozostała działalność wydawnicza,
  7. 58.21.Z -- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  8. 58.29.Z -- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  9. 61.10.Z -- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
  10. 61.20.Z -- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
  11. 62.01.Z -- Działalność związana z oprogramowaniem,
  12. 62.02.Z -- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  13. 62.09.Z -- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  14. 63.11.Z -- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  15. 63.12.Z -- Działalność portali internetowych,
  16. 70.22.Z -- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  17. 72.11.Z -- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  18. 72.19.Z -- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  19. 73.11.Z -- Działalność agencji reklamowych,
  20. 73.12.A -- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  21. 73.12.B -- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  22. 73.12.C -- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  23. 73.12.D -- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  24. 74.90.Z -- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

 3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

 4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

§ 7. Kapitał zakładowy

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 515.000,00 (pięćset piętnaście tysięcy) złotych.
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda.
 3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji.
 4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 8. Akcje

 1. Akcje wymienione w ust. 2 § 7 Statutu są akcjami na okaziciela, objętymi przez Wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.
 2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki na zasadach określonych w przepisach prawa.
 3. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.
 4. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Rada Nadzorcza.

§ 9. Umorzenie akcji

Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

§ 10. Obligacje

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11. Organy Spółki

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Rada Nadzorcza;
 3. Zarząd.

§ 12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego
 3. Dopuszczalny jest udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
 5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

§ 13. Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) -- letniej kadencji.
 4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność -- Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -- Wiceprzewodniczący.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą bezwzględną większością głosów.. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
 7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 12. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

§ 14. Zarząd

 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
 3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
 4. Zarząd może uchwalić swój regulamin.

§ 15. Udział w zysku i kapitały Spółki

 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego.
 3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
 4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.
 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 16. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 17. Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia roku kalendarzowego i kończy z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy przewidują inny sposób ogłoszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.