Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Dywidenda

Polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy najwyższej możliwej (ze względów prawnych) części zysku.

Polityka dywidendowa

Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę najwyższej możliwej (ze względów prawnych) części zysku za dany rok obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 Statutu Emitenta Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy czym wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Informacje o dywidendzie:

Plik do pobrania