Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Procedura Zgłaszania Nieprawidłowości

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁCE LIVECHAT SOFTWARE SA

§ 1.

WPROWADZENIE I ZAKRES

 1. Niniejsza procedura określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa, a w szczególności w przypadku naruszeń:
 2. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 22.02.2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa o Ofercie Publicznej”,
 3. przepisów Rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2017 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 168. str. 12),

a także w przypadku naruszeń procedur i standardów etycznych obowiązujących w spółce LIVECHAT Software SA.

 1. Niniejsza procedura została opracowana i wdrożona w życie w wykonaniu obowiązku wynikającego dla LIVECHAT Software SA z art. 97d Ustawy o Ofercie Publicznej.

§ 2

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a. LIVECHAT Software SA; Spółka – LIVECHAT Software SA z siedzibą we Wrocławiu; ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław;

b. Informujący, Sygnalista – Pracownik, który informuje o naruszeniu przepisów prawa, procedur i standardów etycznych zgodnie z niniejszą Procedurą;

c. Odwet – każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko Informującemu w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia;

d. Członek Zarządu – Prezes Zarządu lub Członek Zarządu Spółki;

e. Członek Rady Nadzorczej – Przewodniczący i każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki;

f. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;

g. Inspektor Procedury – osoba lub osoby wskazane przez Prezesa Zarządu do pełnienia funkcji i czynności określonych przepisami niniejszej Procedury;

h. Pracownik – każda osoba zatrudniona w LIVECHAT Software SA na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy współpracy lub innej umowy o podobnym charakterze;

i. Procedura – niniejsza procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących LIVECHAT Software SA;

j. Naruszenie – zidentyfikowane przez Informującego zachowanie niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, przepisami procedur lub standardów etycznych obowiązujących w LIVECHAT Software SA;

k. Uprawniona Osoba – Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Inspektor Procedury, który nie jest stroną w zgłoszonym Naruszeniu.

l. Serwis Internetowy dla Sygnalistów - serwis dostarczony i zarządzany przez dostawcę niezwiązanego z LIVECHAT Software SA, który gwarantuje utrzymanie anonimowości Informujących i niezwłoczne informowanie Uprawnionych Osób o zgłoszeniu Naruszenia.

§ 3

PRAWA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE

 1. Informujący mają prawo do:

● swobodnego dostępu do Członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

● zachowania poufności swojej tożsamości.

 1. Informujący zgłaszają fakt zidentyfikowanego Naruszenia, poprzez Serwis Internetowy dla Sygnalistów. O każdym zgłoszeniu zostaje poinformowany Członek Zarządu, jeżeli sprawa dotyczy Członka Zarządu, powiadomiony zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Gdziekolwiek w dalszej części mowa jest o Członku Zarządu, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli zgłoszenie Naruszenia dotyczy Członka Zarządu.
 2. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu Serwisu Internetowego dla Sygnalistów dostarczonego przez dostawcę niepowiązanego z LIVECHAT Software S.A. i gwarantującego Informującemu anonimizację jego danych osobowych i zachowania ich poufności. Zgłoszenie może być także dokonane w drodze przesyłki listowej doręczonej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Spółki: ul. Zwycięska 47; 53-033 Wrocław z dopiskiem: „Whistleblowing – do rąk własnych Prezesa Zarządu”. W przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Członka Zarządu dopisek otrzymuje brzmienie: „Whistleblowing – do rąk własnych Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.
 3. Bezpośredni dostęp do Serwisu Internetowego dla Sygnalistów mają wyłącznie Członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Inspektor Procedury, którzy są powiadamiani o zgłoszeniach niezwłocznie poprzez pocztę elektroniczną.
 4. Informujący są zachęcani do ujawniania tożsamości przy zgłaszaniu Naruszeń, jakkolwiek w każdym przypadku mogą zachować swoją anonimowość.
 5. W przypadku, gdy tożsamość Informującego jest ujawniona, to jest znana tylko Członkowi Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Inspektorowi Procedury, z wyłączeniem następujących przypadków:

● jeżeli dla właściwego rozpoznania sprawy i podjęcia działań w zgłoszonym obszarze jest konieczne, aby wiedziała o tym jedna lub więcej Uprawnionych Osób,

● jeżeli Spółka jest prawnie zobowiązana do ujawnienia tożsamości Informującego, w tym ujawnienie takich informacji przez Spółkę jest wymagane na żądanie organów uprawnionych organów administracji państwowej lub uprawnionych organów ścigania karnego.

 1. Informujący o Naruszeniu, który jest jednocześnie w nie zaangażowany, nie posiada automatycznego immunitetu wyłączającego go z dochodzenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej wynikającej z Naruszenia. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej, wynikającej z przepisów prawa pracy, Spółka, jako pracodawca, uwzględni fakt zgłoszenia Naruszenia, jako istotną okoliczność łagodzącą.

§ 4

OBOWIĄZKI OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIE

 1. Informujący są zobowiązani do:

● zgłaszania Naruszenia w dobrej wierze,

● zawierania wszystkich istotnych informacji na temat danego Naruszenia,

● udzielania niezbędnych wyjaśnień Członkowi Zarządu lub Inspektorowi Procedury w trakcie wszczętego i prowadzonego dochodzenia.

 1. Od Informujących wymaga się dostarczenia informacji na temat każdego znanego szczegółu Naruszenia, w tym przede wszystkim:

● daty Naruszenia,

● charakteru Naruszenia,

● osób uczestniczących w Naruszeniu,

● świadków Naruszenia,

● posiadanych dowodów Naruszenia.

 1. Informującym oraz osobom, które uczestniczyły w dochodzeniu (np. w charakterze świadków) zabrania się publicznych rozmów o zgłaszanych Naruszeniach i o przebiegu prowadzonego dochodzenia, chyba że Informujący lub osoba uczestnicząca w dochodzeniu jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub otrzymała odpowiednie zezwolenie od Członka Zarządu.

§ 5

OBOWIĄZKI LIVECHAT SOFTWARE SA

 1. Spółka jest zobowiązana:

● zapewnić Informującemu ochronę przed Odwetem,

● zapewnić poszanowanie i ochronę poufności tożsamości Informującego, jak również poufności informacji o Naruszeniu.

 1. Każdy Informujący, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Członka Zarządu lub Inspektora Procedury.
 2. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Odwetu wobec Informującego lub dokonać Odwetu na kimkolwiek, kto dostarcza informacje o Naruszeniu, przyczynia się do tego, że informacje mają być dostarczone lub kto w inny sposób pomaga w dochodzeniu. W przypadku, gdy dokonującym Odwetu lub grożącym dokonaniem Odwetu jest osoba nie będąca Pracownikiem, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organa ścigania celem zapewnienia Informującemu stosownej ochrony przed Odwetem. Zawiadomienia dokonuje się także, gdy grożenie Odwetem lub dokonanie Odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
 3. Uprawnione Osoby muszą chronić tożsamość Informujących oraz inne szczegóły dotyczące Naruszeń, jak również szczegóły dotyczące wszczętego dochodzenia, przez dzielenie się informacjami o Naruszeniach jedynie z pozostałymi Uprawnionymi Osobami i tylko w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy.
 4. Wyjątek od zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia.

§ 6

SKUTKI NARUSZENIA

 1. Każda osoba, której zarzucono naruszenie przepisów prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w LIVECHAT Software SA, w tym Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej.
 2. Informujący, który nie działał w dobrej wierze przy zgłoszeniu domniemanego naruszenia przepisów obowiązującego prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz Informujący, który nie zachował poufności faktu lub treści zgłoszenia Naruszenia, może stracić prawa i ochronę przewidziane w niniejszej Procedurze, a także może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej.

§ 7

DOCHODZENIE ZASADY OGÓLNE

 1. Członek Zarządu lub Inspektor Procedury, o ile to jest możliwe, jest zobowiązany potwierdzić Informującemu otrzymanie zgłoszenia Naruszenia.
 2. Członek Zarządu lub Inspektor Procedury, o ile to jest możliwe, powiadamia Informującego o zakresie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Procedury oraz o dalszych etapach postępowania. Informacja taka zawiera w szczególności dane o ochronie Informującego przed Odwetem, o obowiązku i zakresie zachowania poufności i anonimowości otrzymanego zgłoszenia.
 3. Członek Zarządu informuje Inspektora Procedury o otrzymaniu zgłoszenia o Naruszeniu, jeżeli zgłoszenie dotarło do Spółki drogą pocztową lub jako przesyłka kurierska. Członek Zarządu może podjąć decyzję o nie ujawnieniu Inspektorowi Procedury tożsamości Informującego. Inspektora Procedury nie informuje się o dokonanym zgłoszeniu Naruszenia, jeżeli sprawa może dotyczyć go bezpośrednio.
 4. Członek Zarządu może powierzyć Inspektorowi Procedury prowadzenie dochodzenia wstępnego lub dochodzenia zasadniczego w sprawie zgłoszonego Naruszenia może także powierzyć Inspektorowi Procedury wykonanie ściśle określonych czynności w ramach prowadzonego dochodzenia.
 5. Informujący może żądać od Członka Zarządu lub Inspektora Procedury informacji o stanie i postępach w dochodzeniu. Członek Zarządu może zdecydować o zaniechaniu dostarczenia informacji lub o przekazaniu tylko niektórych szczegółów dotyczących dochodzenia, w przypadku gdy mogłoby to utrudnić dochodzenie lub spowodować ujawnienie informacji poufnych.

§ 8

DOCHODZENIE WSTĘPNE

 1. Po otrzymaniu informacji o Naruszeniu Członek Zarządu musi podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia wstępnego oraz o prowadzeniu tego dochodzenia samodzielnie lub powierzeniu jego prowadzenia Inspektorowi Procedury.
 2. Dochodzenie wstępne ma na celu:

● weryfikację otrzymanego zgłoszenia Naruszenia, poprzez sprawdzenie informacji wskazanych w zgłoszeniu oraz ustalenie okoliczności popełnienia zgłoszonego Naruszenia

● ustalenie podstaw do podjęcia przez Spółkę dalszych działań, to jest albo wszczęcie dochodzenia zasadniczego albo odmowę dalszego prowadzenia dochodzenia.

 1. Przyjęcie informacji o Naruszeniu powinno skutkować, o ile to jest możliwe, poinformowaniem Informującego o wszczęciu dochodzenia wstępnego.
 2. Dochodzenie wstępne musi zostać wszczęte i przeprowadzone w okresie nie przekraczającym siedmiu dni roboczych od dnia przyjęcia informacji o Naruszeniu.
 3. Członek Zarządu powinien, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem, konsultować się w ramach dochodzenia wstępnego z pozostałymi Członkami Zarządu, z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub Członkami Rady Nadzorczej.
 4. Jeżeli dochodzenie wstępne nie wykazało zasadności podjęcia dalszych działań, a w szczególności konieczności wszczęcia dochodzenia zasadniczego, a jednocześnie doprowadziło do oddalenia podejrzeń zawartych w zgłoszeniu Naruszenia, Członek Zarządu niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia o fakcie zgłoszenia Naruszenia oraz o przeprowadzonym dochodzeniu wstępnym, z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia.
 5. W przypadku, gdy wyniki dochodzenia wstępnego potwierdzają lub uprawdopodobniają zasadność zgłoszenia Naruszenia Członek Zarządu przedstawia Zarządowi Spółki informację o wynikach dochodzenia wstępnego i wniosek o wszczęcie dochodzenia zasadniczego. W informacji wskazywane są dane osobowe osoby, która dopuściła się Naruszenia.
 6. Zarząd Spółki, w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania informacji Członka Zarządu, podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia zasadniczego albo o odmowie wszczęcia dochodzenia zasadniczego. W przypadku gdy dochodzenie wstępne dotyczyło Naruszenia dokonanego przez Członka Zarządu decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, podejmuje Rada Nadzorcza.
 7. W terminie siedmiu dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, o których mowa w ust. 8 powyżej, Członek Zarządu:
 8. informuje osobę, której postawiono zarzut Naruszenia o decyzji Zarządu Spółki o wszczęciu postępowania zasadniczego albo o odmowie wszczęcia postępowania zasadniczego, z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia
 9. informuje zgłaszającego Naruszenie, o ile jest to możliwe, o decyzji Zarządu Spółki o wszczęciu postępowania zasadniczego albo o odmowie wszczęcia postępowania zasadniczego.

§ 9

DOCHODZENIE ZASADNICZE

 1. Dochodzenie zasadnicze jest prowadzone przez Członka Zarządu, jeżeli jego prowadzenie nie zostało powierzone Inspektorowi Procedury.
 2. Celem dochodzenia zasadniczego jest ostateczne potwierdzenie faktu naruszenia przepisów, procedur lub standardów etycznych obowiązujących Spółkę albo uwolnienie osoby, której zarzucono Naruszenie, od zarzutu określonego w zgłoszeniu Naruszenia.
 3. Dochodzenie zasadnicze nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc.
 4. Członek Zarządu informuje Zarząd Spółki o wynikach przeprowadzonego dochodzenia zasadniczego. Jeżeli dochodzenie zasadnicze dotyczyło Członka Zarządu i było prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego wyniki przedstawiane są Radzie Nadzorczej.
 5. Zarząd Spółki na podstawie wyników dochodzenia zasadniczego:
 6. zamyka prowadzone dochodzenie i odmawia wyciągania konsekwencji wobec osoby, której zarzucono Naruszenie, jeżeli wyniki dochodzenia zasadniczego nie potwierdziły zarzutu Naruszenia;
 7. zamyka prowadzone dochodzenie i podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych wobec osoby, której udowodniono fakt Naruszenia i/lub podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania cywilnego wobec tej osoby i/lub podejmuje decyzję o zawiadomieniu odpowiednich organów prokuratury lub administracji państwowej o możliwości popełnienia przez tę osobę przestępstwa lub wykroczenia albo deliktu zagrożonego sankcją administracyjnoprawną.
 8. Jeżeli przedmiotem zarzutu w zgłoszonym Naruszeniu jest popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub deliktu zagrożonego sankcja administracyjnoprawną, a dochodzenie zasadnicze nie doprowadziło do udowodnienia faktu Naruszenia, ale potwierdziło, że popełnienie Naruszenia jest uprawdopodobnione, Zarząd, zamykając dochodzenie zasadnicze, zawiadamia prokuraturę lub właściwy organ administracji państwowej o możliwości popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub deliktu administracyjnoprawnego. Decyzja o zastosowaniu sankcji dyscyplinarnych jest podejmowana dopiero po zakończeniu postępowania prowadzonego przez prokuraturę lub organ administracji państwowej.
 9. Jeżeli dochodzenie zasadnicze nie wykazało zasadności podjęcia dalszych działań Spółki, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6 powyżej, a jednocześnie doprowadziło do oddalenia podejrzeń zawartych w zgłoszeniu Naruszenia, Członek Zarządu niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia o wynikach przeprowadzonego dochodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia.

§ 10

REJESTR OTRZYMANYCH ZGŁOSZEŃ I INNE OBOWIĄZKI INSPEKTORA PROCEDURY

 1. System Internetowy dla Sygnalistów prowadzi rejestr wszystkich zgłoszonych Naruszeń oraz wszystkich działań Spółki i jej organów podjętych wskutek dokonanych zgłoszeń na podstawie niniejszej Procedury.
 2. W rejestrze zgłoszonych Naruszeń gromadzi się następujące informacje:

● datę otrzymanego zgłoszenia Naruszenia;

● sposób otrzymania zgłoszenia;

● dane osobowe Informującego, jeżeli zostały ujawnione;

● dane osoby prowadzącej dochodzenie w sprawie zgłoszonego Naruszenia;

● dane osobowe osoby, której zarzucono Naruszenie;

● dane osobowe świadków;

● informacje o protokołach, notatkach, raportach i innych dokumentach, sporządzonych w trakcie prowadzonych dochodzeń;

● informacje o sposobie zakończenia dochodzenia wstępnego;

● informacje o sposobie zakończenia dochodzenia zasadniczego;

● informacje o działaniach podjętych wobec osoby, której zarzucono Naruszenie.

 1. Inspektor Procedury może, w razie potrzeby, dokonać importu, analizy i archiwizacji wszystkich danych z Systemu Internetowego dla Sygnalistów. Inspektor Procedury gromadzi i archiwizuje wszystkie dokumenty jakie powstały w następstwie zgłoszenia o Naruszeniu oraz w następstwie czynności podejmowanych w Spółce w trakcie prowadzonych dochodzeń.
 2. Wszystkie informacje i dokumenty otrzymane od Informujących oraz wszystkie informacje i dokumenty zgromadzone w trakcie prowadzonych dochodzeń są klasyfikowane i traktowane jako informacje ściśle poufne. Dostęp do informacji i dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim mają wyłącznie Uprawnione Osoby.
 3. Spółka archiwizuje i przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, przez okres dziesięciu lat.

§ 11

RAPORTOWANIE; OCENA SKUTECZNOŚCI

 1. Inspektor Procedury przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej informacje o otrzymanych zgłoszeniach Naruszeń dwa razy w roku, w terminach do 15 lipca za pierwsze półrocze oraz do 1 lutego za drugie półrocze.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawiera dane o liczbie zgłoszonych Naruszeń, wyniku weryfikacji zgłoszenia Naruszenia oraz działaniach Spółki podjętych na podstawie zgłoszonych Naruszeniach. Informacja nie zawiera danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia.
 3. Rada Nadzorcza, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność działania Procedury.
 4. Zarząd samodzielnie lub w oparciu o wnioski i zalecenia Rady Nadzorczej, dotyczące skuteczności funkcjonowania Procedury, podejmuje decyzje o zmianach w przepisach wewnętrznych Spółki lub o zmianach w organizacji funkcjonowania Spółki, a w szczególności o zmianach w zakresie kontroli wewnętrznej obowiązującej w Spółce, które powinny zapobiegać możliwości powstawania Naruszeń podobnych do zgłoszonych w wyniku zastosowania Procedury.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka stosuje wobec danych osobowych zawartych w informacji o zgłoszeniach Naruszeń, ujawnionych danych osobowych Informującego oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych dochodzeniach następujące przepisy prawa:
 2. bezpośrednio Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”) i
 3. odpowiednio Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r. poz. 125); (dalej jako „Ustawa o Ochronie Danych Osobowych”) oraz
 4. zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z przepisów niniejszej Procedury.
 5. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Procedury Spółka dokonuje wyboru dostawcy Systemu Internetowego dla Sygnalistów, który gwarantuje ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami Rozporządzenia RODO oraz stosuje, w odpowiedni sposób, środki bezpieczeństwa, służące ochronie danych osobowych, przewidziane w art. 39 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych ujawnionych Spółce na podstawie i wyniku wykonania niniejszej Procedury jest LIVECHAT Software SA; ul. Zwycięska 47; 50-033 Wrocław (dalej także jako „Administrator”).
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszenia, Informującego oraz osób objętych dochodzeniami prowadzonymi przez Administratora, na podstawie Procedury:

a Imię i nazwisko;

b Adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń;

c Numer telefonu;

d Numery NIP i PESEL;

e Adres e-mail.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt e) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze z art. 97d Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie Uprawnionym Osobom w rozumieniu niniejszej Procedury i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą.
 3. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności dane osobowe mogą być przekazane sądom, prokuraturze, policji, innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresach wskazanych w przepisach Procedury, ale zawsze nie dłużej niż dziesięć lat od ich zgromadzenia.
 5. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej Procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej Procedury ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.