Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

LiveChat Software zwiększył przychody o 35,1%, a zysk netto o 27,4% w I połowie roku finansowego

Grupa LiveChat Software zanotowała w I połowie roku finansowego 2022/23 (rozpoczętego 1 kwietnia) przychody w wysokości 141,3 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w tym okresie 75,6 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 35,1% i 27,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

*“Za nami bardzo pracowite, ale dobre pół roku. Nasze priorytety są niezmienne. Koncentrujemy się na wartości jaką możemy dać naszym klientom i użytkownikom końcowym. W ciągu trzech lat tylko LiveChat zyskał ponad 40 nowych, ważnych funkcjonalności. Równocześnie rozwijamy inne nasze produkty, a w listopadzie udostępniliśmy pierwszą wersję rozwiązania OpenWidget” -*powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W okresie kwiecień - wrzesień 2022 r. Grupa wypracowała też 81,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 27,3%), a wynik EBITDA wyniósł 88,1 mln zł - czyli o 26,7% więcej niż przed rokiem.

W samym II kwartale przychody Grupy wzrosły o 33,9% w skali roku do 74,5 mln zł, a zysk netto o 21,0% r/r do 39,6 mln zł.

Spółka nadal wzmacnia zespół. Według stanu na koniec września współpracowała na stałe z 283 osobami (wobec 221 przed rokiem). Wysoka inflacja w Polsce i na świecie przekłada się też na wzrost innych kosztów. Pomimo to LiveChat utrzymuje bardzo wysokie rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I połowie roku 86,2%, marża operacyjna 57,5% a marża netto 53,5%.

Takie współczynniki przekładają się na sprawne generowanie gotówki. Na koniec września Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości ponad 41 mln zł. W związku z tym Zarząd potwierdza politykę dywidendową zakładającą wypłacanie najwyższej możliwej części zysku dla akcjonariuszy (pod warunkiem, że nie pojawią się możliwości zapewniające im wyższą stopę wzrostu) i ma zamiar podtrzymać tradycję wypłat zaliczek na poczet spodziewanej dywidendy. Z zysku za ubiegły rok LiveChat wypłacił rekordową dywidendę w wysokości 4,4 zł na akcję.

Od maja do września, Spółka weryfikowała cenniki wszystkich swoich produktów, co będzie miało istotny wpływ na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach. W listopadzie zaprezentowała pierwszą wersję rozwiązania OpenWidget, które jest darmowe i w przyszłości może stanowić kanał dystrybucji dla innych produktów Grupy, a także pozyskać płatną wersję premium. Spółka pracuje też nad innymi, nowymi projektami.