Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zysk netto LiveChat Software wzrósł o 22,1%, przychody o 22,7% w trzech kwartałach 2021/22 roku finansowego

Skonsolidowane przychody Grupy LiveChat Software w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku finansowego wyniosły 160,7 mln zł a zysk netto 88,7 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 22,7% i 22,1% w skali roku. W samym III kwartale przychody wzrosły o 21,4% do 56,1 mln zł a zysk netto o 12,3% do 29,4 mln zł.

Rok finansowy LiveChat Software zaczyna się 1 kwietnia a kończy 31 marca. W związku z tym III kwartał obejmuje okres październik - grudzień.

“W lutym 2022 roku liczba klientów naszego rozwiązania LiveChat przekroczyła poziom 35 tysięcy. Tylko w 2021 roku klienci LiveChat Software przeprowadzili za pośrednictwem naszych rozwiązań ponad 920 mln interakcji, czyli o ok. 65% więcej niż w poprzednim roku”- powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Na koniec grudnia 2021 r. liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 34.582 a ChatBot 2.306.

Wzrost przychodów to efekt zarówno większej liczby klientów, ale również wyższego ARPU (średni przychód przypadający na klienta). Na koniec grudnia 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 119,2 USD wobec 115,0 USD przed rokiem.

ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 98,9 USD na koniec grudnia 2021 wobec 82,8 USD przed rokiem. Trzeba pamiętać o tym, że prawie całość przychodów Grupy jest generowana w dolarze amerykańskim - dlatego wstępne szacunki przychodów LiveChat prezentuje w tej walucie. Jak już wcześniej podała Spółka wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% rok do roku.

Choć produkt LiveChat nadal odpowiada za blisko 95% przychodów Grupy, to nowe produkty Spółki notują dynamiczne wzrosty i zwiększają swoje udziały. W I-III kwartale przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o prawie 80% do 8,54 mln zł a HelpDesk o ponad 170% do 2,27 mln zł.

Zysk operacyjny w okresie pierwszych trzech kwartałów roku finansowego wzrósł o 23,5% do 95,8 mln zł a EBITDA o 23,7% do 104,6 mln zł. Spółka efektywnie generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 101 mln zł, dzięki czemu na koniec III kwartału LiveChat Software dysponował środkami pieniężnymi o wartości 74,5 mln zł - przy czym w styczniu Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy przeznaczając na ten cel 29,4 mln zł (1,14 zł na akcję wobec 0,89 zł na akcję w przypadku analogicznej zaliczki przed rokiem).

Pomimo zwiększania zespołu i dużej presji na wynagrodzenia w sektorze technologii, Spółka utrzymuje bardzo wysokie marże. W I-III kwartale roku finansowego, marża brutto na sprzedaży wyniosła 86,5%, marża operacyjna 59,6%, a marża netto 55,2%.