Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), informuje, że w dniu 18 sierpnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2023 r.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale jednostkowego zysku Spółki, który wyniósł 171 724 361,09 PLN w roku finansowym 2022/2023:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczono kwotę 18.511.861,09 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 153.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 5,95 PLN

- przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022/2023, to jest zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30.11.2022 roku oraz zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, wypłaconej w dniu 4.08.2023 roku na podstawie uchwały Zarządu z dnia 3.07.2023, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022/2023 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 78.022.500,00 PLN, to jest w kwocie 3,03 PLN na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2023 roku,

Dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2023 roku.