Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Dokumentacja na Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 dotyczącego zwołania na dzień 18 sierpnia 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“ZWZ”),którego przedmiotem obrad ma być także zmiana Statutu Spółki, dla uniknięcia wątpliwości, oprócz dotychczasowej publikacji projektów uchwał ZWZ z propozycjami zmiany par. 1 i par. 13 Statutu oraz projektu uchwały o nowym tekście jednolitym Statutu przekazuje dodatkowo zestawienie przepisów Statutu w dotychczasowym i proponowanym nowym brzmieniu.

Dokument stanowi załącznik do raportu bieżącego.