Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Kluczowe wskaźniki za I kw. 2023/24 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości kluczowe wskaźniki operacyjne zanotowane przez Grupę Kapitałową LiveChat Software (“Grupa”) w I kwartale 2023/24 roku finansowego (kwiecień - czerwiec 2023).

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 1,1% w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r. i o 34,2% w stosunku do stanu sprzed roku.

W opinii Zarządu MRR to kluczowy wskaźnik operacyjny, który pozwala ocenić rzeczywisty rozwój biznesu Spółki. Historycznie Spółka rozpoznawała przychód w momencie uzyskania (również w przypadku płatności dłuższych niż miesięczne), natomiast MRR uwzględnia wartość poszczególnych licencji rozłożoną w czasie świadczenia usługi.

Obecnie Spółka, uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodu. Z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów.

W I kwartale roku finansowego 2023/24 szacowana wartość operacyjnych przepływów gotówkowych Grupy (które służyły jako podstawa do szacunków przychodów) wyniosła 20,16 mln USD, wobec 20,02 mln USDw poprzednim kwartale i 15,21 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wzrost wskaźnika MRR w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału wynika głównie ze wzrostu liczby klientów rozwiązań LiveChat. Wzrost w skali roku jest efektem zarówno zwiększenia liczby klientów produktów Spółki, jak również wzrostu wskaźnika ARPU (ang. Averege Revenue Per User, średni miesięczny przychód przypadający na klienta).

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec czerwca 2023 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 158,2 USD wobec 159,7 USD na koniec marca 2023 r. i 120,5 USD przed rokiem.
  • ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 122,5 USD na koniec czerwca 2023 r. wobec 121,0 USD na koniec poprzedniego kwartału i 102,5 USD przed rokiem.
  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec I kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.765 a ChatBot 2.804.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com, www.openwidget.com. W związku z przejęciem domeny text.com i planowanym rebrandingiem spółek Grupy, treści korporacyjne są stopniowo przenoszone na tę domenę.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Grupa generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.