Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Kluczowe wskaźniki za II kw. 2023/24 roku finansowego

Zarząd Text S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości kluczowe wskaźniki operacyjne zanotowane przez Grupę Kapitałową Text (“Grupa”) w II kwartale 2023/24 roku finansowego (lipiec - wrzesień 2023).

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec września 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 31,8% w stosunku do stanu sprzed roku i brak zmiany w stosunku do stanu na 30 czerwca 2023.

W opinii Zarządu MRR to kluczowy wskaźnik operacyjny, który pozwala ocenić rzeczywisty rozwój biznesu Spółki. Historycznie Spółka rozpoznawała przychód w momencie uzyskania (również w przypadku płatności dłuższych niż miesięczne), natomiast MRR uwzględnia wartość poszczególnych licencji rozłożoną w czasie świadczenia usługi.

Obecnie Spółka, uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodu. Z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów. Jednocześnie, Spółka ocenia, że przy zachowaniu dotyczasowej metodologii, wartość przychodów osiągniętych w II kwartale wyniosłaby ok. 19,88 mln USD wobec 15,47 mln USD w analogicznym kwartale poprzedniego roku i 20,16 mln USD w II kwartale bieżącego roku finansowego.

Wzrost w skali roku jest efektem zarówno zwiększenia liczby klientów produktów Spółki, jak również wzrostu wskaźnika ARPU (ang. Averege Revenue Per User, średni miesięczny przychód przypadający na klienta).

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec września 2023 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 156,7 USD wobec 158,2 USD na koniec czerwca 2023 r. i 120,7 USD przed rokiem.
  • ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio  126,6 USD na koniec września 2023 r. wobec 122,5 USD na koniec poprzedniego kwartału i  110,2 USD przed rokiem.
  • ARPU produktu HelpDesk wyniosło odpowiednio  137,7 USD na koniec września 2023 r. wobec 126,0 USD na koniec poprzedniego kwartału i 108,3 USD przed rokiem.
  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec II kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.838, ChatBot 2.940, a HelpDesk 1.061.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com, www.openwidget.com. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Grupa generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.