Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022/23 rok finansowy

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2022/23.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 171 724 361,09 PLN w roku finansowym 2022/2023:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 18.511.861,09 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 153.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 5,95 PLN

- przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022/2023, to jest zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 04.12.2022 roku oraz zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, której wypłata planowana jest w dniu 04.08.2023 roku na podstawie uchwały Zarządu z dnia 03.07.2023 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022/2023 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 78.022.500,00 PLN, to jest w kwocie 3,03 PLN na jedną akcję.

- dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2023 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 01 września 2023 roku.