Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022/23 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2023 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Zgodnie z nią Zarząd Spółki zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Spółki, który wyniósł 171 724 361,09 PLN w roku finansowym 2022/2023:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 18.511.861,09 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 153.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 5,95 PLN

- przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022/2023, to jest zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 30.11.2022 roku oraz zaliczki w kwocie 37.595.000,00 PLN, której wypłata planowana jest w dniu04.08.2023roku na podstawie uchwały Zarządu z dnia 3.07.2023, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2022/2023 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 78.022.500,00 PLN, to jest w kwocie 3,03 PLN na jedną akcję.

- dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy:25 sierpnia 2023roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy:1 września 2023roku.

Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, ​​chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.

Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku uwzględnia zapisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: “W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych”.