Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok finansowy 2022/23

W nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2023, LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2023 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zarząd Spółki podjął uchwałę dot. drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022/23 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 37 595 000,00 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2023 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,46 zł
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 28 lipca 2023 r.
  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 4 sierpnia 2023 r.