Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022/23, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  • kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 37 595 000,00 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2023 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,46 zł
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki:28 lipca 2023 r.
  • planowany dzień wypłaty zaliczki:4 sierpnia 2023 r.