Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2022/23 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) za okres trzech miesięcy zakończonych w grudniu 2022 roku (III kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 18,91 mln USD i były o 35,8% wyższe od osiągniętych w okresie październik - grudzień 2021 r.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (październik - grudzień 2021) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 13,92 mln USD.

W okresie czerwiec - wrzesień 2022 r. (II kwartał roku finansowego 2022/23) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 15,47 mln USD.

Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta) wynikającego przede wszystkim ze zmiany cenników wszystkich produktów Spółki, który rozpoczął się w maju 2022 roku.

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2022 r. wyniosła z 6,35mln USD co oznacza wzrost o 29,3% w stosunku do stanu na koniec września 2022 i o 43,0% rok do roku.

Znaczący wzrost przychodów, a w szczególności MRR w stosunku do zanotowanych w poprzednim kwartale, wynika z objęcia nowym cennikiem nowych klientów produktu LiveChat i ChatBot (od końca sierpnia 2022), ale także zastosowania nowego cennika w stosunku do obecnej bazy klientów produktu LiveChat, a także stopniowego przenoszenia klientów będących wcześniej na wycofanych już planach abonenckich (opartych na modelu PPS, czyli pay-per-seat) na model PPA (pay-per-agent). Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące i (w opinii Zarządu) MRR może być lepszym miernikiem rozwoju biznesowego Spółki z punktu widzenia inwestorów niż przychody.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

  • Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec grudnia 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 160,7 USD wobec 121,2 USD na koniec września 2022 r. i 119,2 USD przed rokiem.
  • ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 115,1 USD na koniec grudnia 2022 wobec 110,4 USD na koniec poprzedniego kwartału i 98,9 USD przed rokiem.
  • Wzrost liczby klientów produktów Grupy rok do roku. Na koniec III kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 36.850 a ChatBot 2.625.

Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tymwww.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.