Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I połowę roku finansowego 2023/24

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023/24 na dzień 14 grudnia 2023 roku i biorąc pod uwagę znaczenie wyników finansowych dla inwestorów, Zarząd Text S.A. („Spółka”) podaje do publicznej informacji szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Text za I połowę bieżącego roku finansowego (okres od 1 kwietnia 2023 do 30 września 2023 roku):

 

- Przychody - 162,7 mln zł

- EBITDA - 99,8 mln zł

- Zysk operacyjny - 90,6 mln zł

- Zysk brutto - 90,5 mln zł

 

Wartość pozycji „zobowiązania z tytułu umów z klientami” , prezentującej przychody odroczone w czasie, szacowana jest na 68,0 mln zł.

 

Zgodnie z informacjami podanymi m.in. w raportach bieżących 10/2023 i 21/2023, Spółka prowadziła i zakończyła wstępne prace dot. sposobu rozpoznania przychodów i uwzględniła zalecenia biegłego rewidenta w tym zakresie. Powyższe szacunki uwzględniają wspomniane zmiany dotyczące sposobu rozpoznania przychodu, które wpłynęły m.in. na zmniejszenie przychodów w okresie i rozwiązanie tzw. „rezerwy na serwery”.

 

Powyższe wyniki są wstępne, mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od ostatecznych wyników, które podlegają audytowi.

 

Zarząd szacuje, że gdyby powyższe zmiany dot. sposobu rozpoznania przychodu nie zostały wprowadzone przez Spółkę dla I półrocza 2023/24, Grupa osiągnęłaby w I półroczu roku finansowego następujące wyniki:

- Przychody - 166,6 mln zł

- EBITDA - 104,3 mln zł

- Zysk operacyjny - 95,1 mln zł

- Zysk brutto - 95,0 mln zł

 

Szczegółowy opis dokonanych przez Spółkę zmian wynikających ze zmiany sposobu rozpoznania przychodów oraz sposób przekształcenia danych porównywalnych zostanie zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym za I połowę bieżącego roku finansowego w dniu 14 grudnia 2023 r.

 

Zarząd potwierdza zamiar podtrzymania praktyki z lat poprzednich i przedstawienia do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą wniosku o wypłatę zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy po publikacji raportów finansowych za I połowę roku finansowego.

 

Zarząd podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego w związku z przełożeniem publikacji raportu okresowego za I półrocze roku finansowego na dzień 14 grudnia 2023 roku i biorąc pod uwagę znaczenie wyników finansowych dla inwestorów, a także zapisy dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.