Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zawiadomienie o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o ponad 5% udziale w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia powyższa zmiana to efekt likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (“Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Allianz OFE”) zarządzanego przez Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Przed likwidacją Drugi Allianz OFE:

  • Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (“WZA”) Spółki.

Po likwidacji i przeniesieniu aktywów Drugi Allianz OFE:

  • Na rachunku Allianz OFE zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.