Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące o przekroczeniu 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia powyższa zmiana to efekt połączenia Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Allianz OFE”) oraz Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (“Allianz DFE”) ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (“Drugi Allianz OFE”)

Przed połączeniem:

  • Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (“WZA”) Spółki.
  • Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po połączeniu:

  • Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 1.829.265 akcji, stanowiących 7,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1.829.265 głosów z akcji stanowiących 7,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

POWIADOMIENIE