Tworzymy tekstowe produkty

LiveChatChatBotHelpDeskKnowledgeBaseOpenWidget

Zmiana nazwy (firmy) na Text S.A. - rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd Text S.A. („Spółka”, poprzednio LiveChat Software S.A.) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o rejestracji w dniu 13 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałami nr 16 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 sierpnia 2023  (“ZWZ”).

Tym samym, w dniu 13 września 2023  roku nastąpiła zmiana firmy (nazwy) Spółki z dotychczasowej: LiveChat Software S.A. na: Text S.A.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

 1. § 1 otrzymał następujące brzmienie:

 „§ 1. Firma

 1. Spółka będzie działać pod firmą: TEXT Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: TEXT S.A.
 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”
 4. § 13 otrzymał następujące brzmienie:

„§ 13. Rada Nadzorcza 

 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
 2. Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. 
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) – letniej kadencji. 
 4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu, w danej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady , a pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady Nadzorczej. 
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczący. 
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. 
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
 10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
 11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 12. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.”

Na podstawie powyższych zmian, ZWZ uchwałą nr 18 ustaliło w dniu 18 sierpnia 2023 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednolity tekst Statutu Text S.A.